مهنار در یک نگاه

مدیریت نیروهای انسانی کارآمد و پرورش نیروهای جوان به منظور توسعه صنعت برق کشور

و این آرمان در راستای

خدمات مشاوره ای

طراحی و مهندسی یکی از عوامل موثر در حفظ سرمایه های صنعت برق کشور است و در این خصوص شرکت مهنار همه آموخته های نیروهای انسانی خود را هزینه نموده است و به جهت ارتقاء دانش خود از انتقال آن به دیگر نیروهای دست اندرکار این صنعت دریغ نمی نماید.

بهره برداری و نگهداری

بهینه نمودن روش های بهره برداری و نگهداری یکی دیگر از اهداف توسعه صنعت برق کشور می باشد. شرکت مهنار به منظور مشارکت در این امر مهم تجارب ارزشمند خود را سرمایه شرکت قرار داده است.

نصب و راه اندازی

احداث نیروگاه ها یکی از ارکان سیاست توسعه صنعت برق کشور می باشد و در این راستا بهینه نمودن روش های اجرا یکی از اهداف مهم شرکت مهنار می باشد.