خط مشی کیفیت شرکت مهندسی نیرو اندیشه ری

شرکت مهندسی نیرو اندیشه ری به منظور ارائه خدمات در زمینه های سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای تولید پراکنده  و  تعمیرات ، بازسازی ، نصـب و راه انـدازی ساخت و بازرسی کیفی تجهیزات نیروگاهی و سایر صنایع تأسیس گردیده و با هدف تأمین  تولید برق پایدار و برآورده سازی مطلوب تر نیـازمنـدیهـای مشتریان و جلب اعتماد آنها  و  پیش بینی نیازهای آتی آنان ، اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت  منطبق  بر ستاندارد ISO 9001 : 2015  نموده و بعنوان اصول پایه متعهد به اجرای آن می باشد .

محورهای اصلی اهداف مدیریت در جهت حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات بشرح ذیل است :

  • مشتری مداری بعنوان  محور  اصلی و جلب رضایت مشتری در جهت انجام بموقع تعهدات با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب .
  • ارتقاء و بهبود مستمر کلیه فرآیندهای شرکت با استفاده از سازوکارهای مناسب و بررسی اثر بخشی آنها از طریق دریافت بازخور ها ، اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی .
  • افزایش بهره وری از طریق کاهش هزینه ها و ضایعات و نظارت و بهبود شاخص های بهره وری .
  • ارج نهادن به نیروی انسانی بعنوان یکی از سرمایه های اصلی شرکت ، برنامه ریزی در جهت رشد و شکوفائی توانمندیهای آنان از طریق آموزش مستمر ، بهبود زیرساخت و محیط کار .
  • سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای  تولید پراکنده  و افزایش  سهم  تولید برق شرکت

برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت متعهد هستیم که از کلیه منابع ، تجهیزات و امکانات به نحو مطلوب استفاده نموده و همواره در حفظ و ارتقاء کیفی آنها جهت  تامین اثربخش  الزامات کاربردی بکوشیم.

این سیستم بر مبنای مشارکت کلیه کارکنان در ارتباط با کیفیت در تمامی سطوح سازمانی و مطابق با استاندارد بین المللی  ISO 9001 : 2015 طرح ریزی و استقرار یافته است .

مسئولیت حسن اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر عهده اینجانب است وکلیه معاونین ، نماینده مدیریت ، مدیران وکارکنان شرکت در حوزه وظایفشان در ایجاد ، توسعه ، استقرار ، بهبود مستمر و بازنگری اهداف کیفیت این سیستم مسئولیت دارند و به منظور حصول اطمینان از تداوم تناسب ،کفایت و اثر بخشی  آن ، این  سیستم در زمانهای معین مورد بازنگری قرار می گیرد .