نصب و راه اندازی ، بهره  برداری و نگهداری از واحدهای نیروگاهی در صنایع برق و نفت و گاز کشور