مراسم افتتاحیه بهره برداری از واحد H25 نیروگاه طرشت

مراسم افتتاحیه بهره برداری از واحد H25 نیروگاه طرشت